Cameraprotocol

Tablis Wonen heeft een protocol cameratoezicht. In onderstaande artikelen leest u hier alles over.

Artikel 1: doel van het cameratoezicht
Voor Tablis Wonen is het belangrijk dat haar huurders plezierig wonen en een fijn en betaalbaar thuis hebben. Voor het waarborgen van een fijne en veilige leef- en woonomgeving kan Tablis Wonen cameratoezicht toepassen. Het doel van het cameratoezicht is de eigendommen van huurders en Tablis Wonen te beschermen. Ook kan door de preventieve werking het doel zijn rust en een gevoel van veiligheid te creëren onder huurders. Daarnaast kunnen de camerabeelden worden gebruikt voor het opsporen van strafbare feiten.​

Artikel 2: taken en verantwoordelijkheden 
Het cameratoezicht vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van Tablis Wonen. Tablis Wonen draagt er zorg voor dat de opnamesystemen periodiek worden gecontroleerd. Het cameratoezicht vindt plaats in overeenstemming met wet- en regelgeving. Dit protocol is daarvan een uitwerking. ​

Artikel 3: privacy van bewoners en bezoekers
Tablis Wonen zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers duidelijk worden geïnformeerd dat camera­toezicht wordt toegepast, onder andere door het plaatsen van informatieborden en stickers. De informatieborden of stickers worden op duidelijk zichtbare plaatsen aangebracht in een complex.​ Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor het beveiligen, toezicht houden of opsporen van strafbare feiten. ​

Artikel 4: inzage in opgenomen beeldmateriaal
In principe heeft een betrokkene alleen recht op inzage in beeldmateriaal waarop hij/zij te zien is. Tablis Wonen kan beslissen dat geen inzage wordt gegeven indien andere belangen, in het bijzonder indien de rechten en vrijheden van anderen of van Tablis Wonen, worden geschaad. ​Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als de betrokkene zich heeft gelegitimeerd aan de balie van Tablis Wonen. ​

Bij een aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven. Bijvoorbeeld tussen 21.00 uur en 21.15 uur. ​Binnen drie werkdagen na een aanvraag tot inzage van beeldmateriaal beslist Tablis Wonen of het beeldmateriaal ter beschikking wordt gesteld aan de betrokkene.​

Tablis Wonen kan voor inzage en het beschikbaar stellen van een digitale kopie van het beeldmateriaal een vergoeding in rekening brengen. ​Na maximaal 4 weken wordt het beeldmateriaal automatisch gewist. Het beeldmateriaal kan dan uiteraard niet meer worden ingezien.​ Indien zich een incident heeft voorgedaan of wanneer een verzoek door de politie wordt gedaan, stelt Tablis Wonen het relevante beeldmateriaal veilig. ​

Artikel 5: verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden
Tablis Wonen kan beeldmateriaal verstrekken aan derden, bijvoorbeeld aan een verzekerings­maatschappij, als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een schade. Ook kan Tablis Wonen beeldmateriaal gebruiken in (civiel)rechterlijke procedures, indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een incident.​

Tablis Wonen maakt bij het verstrekken van beeldmateriaal aan derden steeds een afweging tussen de privacybelangen van de personen die in beeld zijn en de belangen die gediend zijn bij de verstrekking van dit beeldmateriaal.​

Beeldmateriaal wordt aan de politie verstrekt indien hierom uitdrukkelijk door de politie wordt verzocht. De politiefunctionaris die de beelden in ontvangst neemt moet zich aan de balie van Tablis Wonen legitimeren. De politiefunctionaris tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan.​

Artikel 6: het camerasysteem en beveiliging
Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. De opname-apparatuur is beveiligd en bevindt zich in een afgesloten ruimte.​ Het beeldmateriaal wordt maximaal 4 weken bewaard, tenzij sprake is van een incident. De camerabeelden van het incident worden net zolang bewaard totdat het incident is afgehandeld.

Tablis Wonen gebruikt zichtbare camera’s in de algemene ruimtes en maakt duidelijk melding van de opnames. Tablis Wonen gebruikt niet-zichtbare camera’s voor zover dit noodzakelijk is om de doelstellingen voor cameratoezicht te bereiken en dit in lijn is met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. ​

Artikel 7: informatieverstrekking
Dit protocol is via de website van Tablis Wonen beschikbaar voor iedereen die daarin is geïnteresseerd.​

Artikel 8: Klachten
Klachten over het cameratoezicht en/of afhandeling van verzoeken tot inzage kunnen worden ingediend bij Tablis Wonen via de website, telefonisch of aan de balie. ​Wanneer wij in onderling overleg niet tot een oplossing komen, kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het formulier om een aanvraag te doen voor inzage opgenomen beeldmateriaal kunt u hier downloaden.