Toezicht en verantwoording

Tablis Wonen neemt haar (maatschappelijke) verantwoordelijkheid serieus en legt daar ook graag verantwoording over af aan onze belanghouders. Wij vinden dat onze huurders en de organisaties waarmee we samenwerken ons moeten herkennen als een organisatie die gemaakte afspraken nakomt. Het is goed dat de mensen weten wie we zijn, wat we doen, welke afspraken we intern en extern hebben en waar we ons geld aan uitgeven.

Hoe regelen we dat?
Tablis Wonen vindt goed ondernemingsbestuur (corporate governance) belangrijk. Wij zijn aangesloten bij Aedes, een vereniging die de belangen vertegenwoordigt van de woningcorporaties in Nederland. Als lid van Aedes verplicht Tablis Wonen zich te houden aan de Governancecode Woningcorporaties. De code benoemt kwaliteitseisen, waarden, normen en regels waar we ons aan moeten houden. Als lid laten we zien waarop wij aanspreekbaar zijn. Het bestuur en de RvC onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties. De statuten zijn hiermee in overeenstemming gebracht.

Wat betekent dit?
De code gaat uit van het principe ‘pas toe of leg uit’. Dit betekent dat beargumenteerd afwijken door leden mogelijk is. Tablis Wonen wijkt niet af van de codes. Verder moet Tablis Wonen zich een keer in de vier jaar laten visiteren. Bij een visitatie laten wij ons door een gespecialiseerd bedrijf controleren. Er zijn maar enkele bedrijven die dit mogen uitvoeren. Van de visitatie wordt een rapport gemaakt dat openbaar is. In het rapport wordt gekeken naar onze maatschappelijke prestaties.

Belanghouders
In de Governancecode staat dat woningcorporaties actief moeten overleggen met belanghouders. Belanghouders zijn de instanties waarmee we samenwerken, zoals zorginstellingen, gemeenten, huurdersorganisatie en welzijnsorganisaties. We overleggen met deze belanghouders door het organiseren van klankbordgroepbijeenkomsten en onderhouden rechtstreeks contact met betrokken partijen.

Documenten
– Beleidsplan Tablis Wonen: geWOON: plezierig wonen in een goed thuis
Governancecode woningcorporaties
Statuten Tablis Wonen
Integriteitscode
Regeling omgaan met melden vermoeden misstand Tablis Wonen
Maatschappelijke visitatie Tablis Wonen – 2018-2021