Tablis Wonen

Toezicht en verantwoording

Foto governanceWe nemen onze (maatschappelijke) verantwoordelijkheid serieus en leggen daar ook graag verantwoording over af aan onze belanghouders. Wij vinden dat onze klanten en de organisaties waarmee we samenwerken ons moeten herkennen als een organisatie die gemaakte afspraken nakomt. Het is goed dat de mensen weten wie we zijn, wat we doen, welke afspraken we intern en extern hebben, waar we ons geld aan uitgeven enz.

Hoe wordt dat geregeld?
Tablis Wonen vindt goed ondernemingsbestuur (corporate governance) belangrijk. Wij zijn aangesloten bij Aedes, een vereniging die de belangen vertegenwoordigt van de woningcorporaties in Nederland. Als lid van Aedes verplicht Tablis Wonen zich te houden aan de Governancecode Woningcorporaties. De code benoemt kwaliteitseisen, waarden, normen en regels waar we ons aan moet houden. Als lid laten wij zien waarop wij aanspreekbaar zijn. Het bestuur en de RvC onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties. De statuten zijn hiermee in overeenstemming gebracht.

Wat betekent dit?
De code gaat uit van het principe ‘pas toe of leg uit’. Dit betekent dat beargumenteerd afwijken door leden mogelijk is. Tablis Wonen wijkt niet af van de codes. Verder moet Tablis Wonen zich een keer in de vier jaar laten visiteren. Bij een visitatie laten wij ons door een gespecialiseerd bedrijf controleren. Er zijn maar enkele bedrijven die dit mogen uitvoeren. Van de visitatie wordt een rapport gemaakt dat openbaar is. In het rapport wordt gekeken naar onze maatschappelijke prestaties. Voor meer informatie: Visitatie Tablis Wonen.

In de Governancecode staat ook dat Tablis Wonen actief moet overleggen met belanghouders. Dat zijn de  instanties waarmee wij samenwerken. U kunt daarbij denken aan zorginstellingen, gemeenten, huurdersorganisaties en welzijnsorganisaties. Wij doen dit door bijeenkomsten te organiseren met een klankbordgroep of door het onderhouden van rechtstreeks contacten met de betrokken partijen. 

Bij de onafhankelijke Commissie Governancecode kunnen belanghebbenden klachten indienen over het handelen of nalaten van leden van Aedes. Deze commissie is niet voor de klachten van huurders en woningzoekenden. Huurders en woningzoekenden kunnen zich met klachten wenden tot Tablis Wonen.

Wie zijn verantwoordelijk bij Tablis Wonen?
Tablis Wonen wordt geleid door een directeur-bestuurder. De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directeur-bestuurder. Voor de huidige samenstelling van het bestuur en de RvC klik op Samenstelling RvC

Meer informatie?
Governancecode Woningcorporaties
Statuten van stichting Tablis Wonen
Integriteitscode
Regeling omgaan met melden vermoeden misstand Tablis Wonen

 Privacy statement

U bevindt zich hier: Home Tablis Wonen Toezicht en verantwoording