Tablis Wonen

Belangrijkste vragen over de warmtewet op een rijtje

Tarieven Warmtewet vastgesteld
Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet heeft voor iedereen die geen eigen cv-installatie heeft gevolgen in de afrekening van de stookkosten. De invoering van de Warmtewet ten behoeve van blokverwarming is veel harder gegaan dan verwacht. En dat leidt tot veel vragen en onduidelijkheden.

Hieronder de belangrijkste vragen over de Warmtewet op een rijtje. Onderaan deze pagina vindt u de leveringsvoorwaarden, het leveringscontract en het tarievenblad.

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk?
De Warmtewet geldt vanaf 1 januari 2014 voor iedereen die wel warmte geleverd krijgt maar niet beschikt over een eigen ketel in de woning. In de praktijk gaat het bij Tablis Wonen  om iedereen die een woning bewoont met blokverwarming.

Waarom is de Warmtewet ingevoerd?
De Warmtewet is oorspronkelijk bedoeld om afnemers van stadsverwarming te beschermen. Die hebben namelijk niets te kiezen en zitten aan één leverancier vast: het stadsverwarmingsbedrijf. En daardoor konden die vragen wat ze wilden. De klant kon toch niet weg en had gewoon te betalen wat de leverancier aan prijzen vroeg. En die prijzen werden weer beïnvloed door het energieverbruik van de stadsverwarming en de organisatie van het bedrijf. Om de consumenten te beschermen, is er een wet gekomen waarbij de prijs  aan een maximum is gebonden. De afnemers worden zo beschermd tegen het doorberekenen van onredelijke kosten.

Bij blokverwarming heeft de afnemer van warmte ook geen keus in leverancier. Vandaar dat de Warmtewet ook geldt bij blokverwarming (collectieve warmte-installaties).

Wie is mijn warmteleverancier?
In principe is de eigenaar van de warmte-installatie de warmteleverancier. Als u een woning huurt van ons is Tablis Wonen dus uw warmteleverancier.

Wat is veranderd?
Op het eerste gezicht verandert er niet zo heel veel: u blijft gewoon warmte geleverd krijgen vanuit de gezamenlijke warmte-installatie. Maar op de achtergrond gebeurt er wel het een en ander. De Warmtewet zegt dat u vanaf 1 januari 2014 niet meer betaalt voor het gasverbruik, maar voor de afgenomen warmte. Die warmte wordt berekend in gigajoules (GJ). Daarnaast krijgt u een bedrag berekend voor de vaste kosten. Dit is een vergoeding voor een gedeelte van het beheer van de installatie en de transportkosten. Dat kunt u vergelijken met een soort huurprijs, die los staat van het feitelijk warmtegebruik. De bemetering (de warmtemeters op de radiatoren) zit niet in de vaste kosten. Hiervoor wordt een apart meettarief in rekening gebracht. In beide gevallen geldt dus wel nog steeds: hoe meer u stookt, hoe hoger de kosten!

Wat zegt de Warmtewet nog meer?
Het gaat om flink wat zaken. Dit zijn de belangrijkste:

De Warmtewet bepaalt dat warmteleveranciers een warmteleveringsovereenkomst moeten sluiten met de afnemers. Dat hoeft echter alleen bij nieuwe overeenkomsten na 1 januari 2014. Als u al warmte afnam vóór 1 januari 2014 is de afname wettelijk al geregeld. Met nieuwe huurders op wie de Warmtewet van toepassing is, wordt bij ondertekening van de huurovereenkomst een leveringsovereenkomst voor warmte afgesloten. Een voorbeeld hiervan kunt u hier downloaden).

Ook moet de warmteleverancier algemene voorwaarden opstellen voor de warmtelevering.  Tablis Wonen heeft dergelijke algemene voorwaarden opgesteld. De huurdersorganisaties zijn over al deze wettelijk verplichte documenten geïnformeerd.

De te hanteren vaste kosten en GJ-tarieven moeten vooraf worden vastgesteld voor een heel kalenderjaar.

Ook was het gebruikelijk in een aantal woongebouwen de woningen in de buitenste ring van het gebouw (onderste woonlaag, aan de kopgevels, bovenste woonlaag) bij de afrekening van de stookkosten te compenseren voor hun ongunstige ligging. Feit is dat in een aantal woongebouwen van Tablis Wonen inmiddels zodanige energiebesparende maatregelen zijn genomen dat die reductiefactoren niet meer nodig zijn.  

Ook moet de warmteleverancier een storingsregistratie bijhouden. Bij een ernstige storing waarbij voor een periode (langer dan 4 uur) er geen warmte wordt geleverd, komen de afnemers in aanmerking voor een teruggave.

De storingsregistratie moet ook worden gepubliceerd in de jaarverantwoording (dus in het jaarverslag en op de website van Tablis Wonen).

Wat moet ik (zelf) doen?
Als consument hoeft u helemaal niets te doen. De warmteleverancier heeft flink wat verplichtingen gekregen (zie hierboven). Als afnemer wordt u dus prima beschermd.

Ik woon in een gebouw met een VvE: wat verandert er dan?
In principe verandert er ook in dat geval niets. De VvE is de eigenaar van het gebouw (en dus ook van de installatie) en zou  dus sinds 1 januari 2014 ook warmteleverancier zijn. Omdat hier veel haken en ogen aan zitten, heeft de minister besloten om de wet zodanig te veranderen dat VVE’s daar niet meer onder vallen.  

Wat worden mijn tarieven?
Door de Autoriteit Consument en Markt is voor 2015 het maximale GJ-tarief vastgesteld op € 24,78 per GJ en de maximale vaste kosten voor 2015 vastgesteld op € 281,78 per jaar. Tablis Wonen heeft ervoor gekozen de tarieven  per woongebouw vast te stellen. Dit omdat er verschillen in rendement bestaan tussen complexen. De tarieven zijn definitief en terug te vinden in het tarievenblad onderaan deze pagina. U zult zien dat de vastgestelde prijzen per Gigajoule  onder het maximale tarief zijn vastgesteld.

Wat valt er onder de vaste kosten?
In de vaste kosten zijn de volgende zaken opgenomen: Transportkosten Huren en uitlezen meters Beheervergoeding Afschrijving warmte- en Gigajoulemeters Kosten opstellen afrekening Storingsregistratie Administratiekosten (€ 12,50 per aansluiting)

Wat valt er onder  het gigajouletarief?
Gigajoules x (gasprijs + kosten speciale diensten).  De uiteindelijke hoogte van de jaarlijkse afrekening blijft afhankelijk van uw individuele verbruik.

Wat valt er in het meettarief?          
De kosten die Tablis Wonen in het meettarief onderbrengt zijn voor de meetdienst die Techem BV (het bedrijf dat het uitlezen en afrekenen uitvoert) verzorgt.

Ik ben het niet eens met de afrekening. Wat kan ik dan doen?
Wanneer u het niets eens bent met de manier waarop de warmtewet is toegepast, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. Tablis Wonen is aangesloten bij de Geschillencommissie warmtelevering. Meer hierover vindt u op www.degeschillencommissie.nl. Daar staat ook vermeld hoe u een klacht bij de commissie kunt indienen.

Volgens welke bepalingen in het huurreglement is de nieuwe leveringsovereenkomst al van kracht?
Voor corporaties is het ondoenlijk om, voor de Warmtewet van kracht wordt, alle huurders een nieuwe leveringsovereenkomst voor te leggen. Dat is ook niet nodig, want in de situatie met een gemeenschappelijke installatie is in de huurovereenkomst al een bepaling opgenomen dat de huurder tekent voor levering van warmte door de gemeenschappelijke installatie en de afrekening via de servicekosten.

Leg de Warmtewet eens uit in een voorbeeld?
De Warmtewet kunnen we vergelijken met het huren van een auto. In het oude principe betaalt u voor de huur van de auto (vaste kosten) en u betaalt voor de benzine die u tankt (verbruik gas). In de nieuwe situatie betaalt u nog steeds voor de huur van de auto (vaste kosten)), maar nu betaalt u voor elke kilometer die u rijdt (verbruikte warmte) met de auto en niet meer voor de getankte benzine (verbruikt gas). Kortom, we kijken naar wat het u oplevert en niet naar wat het ons kost.

Tenslotte
De Warmtewet is een wet in formele zin en daarom heeft Tablis Wonen zich – als warmteleverancier – daaraan te houden. Het is dus geen kwestie van mogen, maar van moeten.

Documenten:
Tarievenblad
Individuele overeenkomst tot levering van warmte

U bevindt zich hier: Home Huurders Warmtewet Huurders Belangrijkste vragen over de warmtewet op een rijtje